Regulamin parkingu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKINGU W OBIEKCIE „ZA BRAMKĄ” w POZNANIU
I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania z parkingu („Parking”) znajdującego się w nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Za Bramką 1 zabudowanej budynkiem biurowo-usługowym, którego właścicielem jest Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji spółka z o. o. z siedzibą w Poznaniu („WCWI”).
2. Teren Parkingu stanowi integralną część budynku biurowo-usługowego znajdującego się w Poznaniu przy ul. Za Bramką 1 („Obiekt”).
3. Parkingiem zarządza firma eVend S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodna 51, tel. (22) 855 26 65, działająca poprzez Biuro Obsługi Parkingu („Zarządca Parkingu”).
4. Poprzez wjazd na teren Parkingu, osoba wjeżdżająca pojazdem samochodowym („Użytkownik Parkingu”), zawiera z WCWI (w przypadku Najemców Obiektu i Użytkowników Parkingu, którzy zawarli umowy najmu miejsc parkingowych z WCWI) lub z Zarządcą Parkingu (w przypadku innych Użytkowników Parkingu oraz Użytkowników Parkingu, którzy zawarli umowy najmu miejsc parkingowych z Zarządcą Parkingu) umowę najmu miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. Umowa najmu zostaje zawarta z chwilą wjazdu Użytkownika na teren parkingu. Dowodem zawarcia umowy jest bilet parkingowy wydawany przy wjeździe na parking. Umowa najmu miejsca parkingowego ulega zakończeniu z chwilą wyjazdu Użytkownika Parkingu z terenu Parkingu.
5. Za Użytkowników Parkingu uznaje się także osoby, które korzystają z miejsc parkingowych na podstawie abonamentowych umów najmu miejsc parkingowych zawieranych z WCWI lub Zarządcą Parkingu. W przypadku Użytkowników Parkingu, którzy zawarli abonamentowe umowy najmu miejsc parkingowych, podstawą wjazdu na teren Parkingu jest naklejka abonamentowa wydawana przez Zarządcę Parkingu („Abonament”), a najem miejsca parkingowego kończy się wraz z upływem okresu, na jaki umowy te zostały zawarte lub z upłynięciem okresu wypowiedzenia złożonego w formie pisemnej.
6. Po upływie okresu najmu miejsca parkingowego WCWI oraz Zarządca Parkingu są uprawnieni do usunięcia pojazdu na wyłączny koszt Użytkownika Pojazdu. Do czasu usunięcia pojazdu, Zarządcy Parkingu przysługuje wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z miejsc parkingowych na Parkingu w wysokości 200% dziennej opłaty parkingowej przewidzianej w Cenniku za każdy dzień bezumownego korzystania z miejsc parkingowych na Parkingu.
7. Każdy Użytkownik Parkingu poprzez wjazd na teren Parkingu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień. W przypadku braku zaakceptowania zasad niniejszego Regulaminu, Użytkownik Parkingu powinien niezwłocznie opuścić Parking, bez konieczności wnoszenia opłaty parkingowej.
8. Parking jest przeznaczony wyłącznie dla pojazdów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony i wysokości nieprzekraczającej 2 metrów do szczytu anteny. Zakazuje się parkowania samochodów z instalacją gazową LPG w parkingu podziemnym.
9. Parking jest niestrzeżony.
10. Parking jest czynny w godzinach 6.00-22.00, 7 dni w tygodniu. Biuro Obsługi Parkingu znajdujące się w holu głównym na poziomie 0 jest czynne codziennie w godzinach 6.00-22.00.

II OPŁATY PARKINGOWE

1. Korzystanie z Parkingu jest płatne.
2. Wysokość opłaty parkingowej określa cennik, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu („Cennik”).
3. Cennik i Regulamin udostępniane są do wglądu w Biurze Obsługi Parkingu oraz wywieszone są w widocznym miejscu przy wjeździe na Parking oraz przy kasach automatycznych zlokalizowanych na terenie Obiektu.
4. Za przebywanie pojazdu na terenie Parkingu przez czas krótszy niż 5 minut nie pobiera się opłaty parkingowej.
5. Opłata za parkowanie uiszczana jest w automatycznych kasach, znajdujących się na terenie Parkingu.
6. W przypadku awarii automatycznej kasy, opłaty parkingowe mogą być uiszczane w Biurze Obsługi Parkingu.
7. W przypadku Użytkowników Parkingu, którzy zawarli abonamentowe umowy najmu miejsc parkingowych, wysokość opłaty parkingowej jest stawką ryczałtową, płatną z góry miesięcznie lub kwartalnie zgodnie z Cennikiem, w formie przelewu na konto Zarządcy Parkingu zgodnie z postanowieniami takich umów.
8. Za wydanie naklejki abonamentowej pobierana jest jednorazowa, bezzwrotna opłata w wysokości 50,00 PLN brutto.
9. Wysokość opłaty za parkowanie jest naliczana zgodnie z Cennikiem, proporcjonalnie do czasu liczonego od wjazdu na teren Parkingu do momentu uiszczenia opłaty parkingowej bezpośrednio przed wyjazdem z terenu Parkingu. Czas na opuszczenie terenu Parkingu po uiszczeniu opłaty parkingowej wynosi 10 minut. Po upływie czasu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Użytkownik Parkingu będzie zobowiązany przed wyjazdem z Parkingu uiścić w automatycznej kasie Parkingu dodatkową opłatę parkingową w wysokości odpowiadającej dodatkowemu okresowi, który upłynął od uiszczenia opłaty parkingowej.
10. Użytkownik Parkingu może wyjechać swoim pojazdem z Parkingu po dokonaniu opłaty parkingowej za parkowanie i wczytaniem biletu parkingowego do czytnika kart przy wyjeździe.
11. W przypadku utraty przez Użytkownika Parkingu biletu parkingowego z jakiejkolwiek przyczyny, pobierana jest opłata parkingowa w wysokości obliczonej za cały okres postoju, powiększonej dodatkowo o opłatę w wysokości 50,00 PLN. W przypadku utraty naklejki abonamentowej opłata za wydanie duplikatu naklejki abonamentowej (po wcześniejszym potwierdzeniu uprawnień do korzystania z abonamentu) wynosi 50,00 PLN. W przypadku stwierdzenia braku uprawnień do korzystania z abonamentu pobierana jest opłata parkingowa w wysokości obliczonej za cały okres postoju, powiększonej dodatkowo o opłatę w wysokości 50,00 PLN.
12. W przypadku utraty biletu parkingowego albo naklejki abonamentowej, Użytkownik Parkingu przy wyjeździe z Parkingu zobowiązany jest wykazać się przed pracownikami Zarządcy lub WCWI w sposób wiarygodny uprawnieniami do korzystania z kierowanego pojazdu, np. poprzez okazanie pracownikom Zarządcy lub WCWI prawa jazdy Użytkownika Parkingu i dowodu rejestracyjnego pojazdu, którego jest kierowcą.

III WARUNKI UŻYTKOWANIA PARKINGU

1. Na terenie parkingu obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym.
2. Użytkownik Parkingu zobowiązany jest do respektowania zasad niniejszego Regulaminu i instrukcji pracowników Zarządcy oraz WCWI, a także umieszczonych na Parkingu drogowych znaków pionowych i poziomych.
3. Kontrolę w zakresie zgodności parkowania pojazdów z niniejszym Regulaminem prowadzą służby kontrolne Zarządcy.
4. Użytkownicy Parkingu zobowiązani są do parkowania pojazdów wyłącznie na wyznaczonych miejscach postojowych, zgodnie z oznakowaniem pionowym i poziomym.
5. Zabrania się:
• parkowania przez osoby nieposiadające stosownych uprawnień i zezwoleń na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
• parkowania na miejscach zarezerwowanych i oznaczonych szyldami firmowymi;
• zajmowania więcej niż jednego miejsca parkingowego przez jeden pojazd;
• parkowania poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi;
• parkowania w sposób utrudniający ruch na Parkingu i stwarzający zagrożenie dla innych Użytkowników Parkingu;
• parkowania na chodnikach, przejściach, na podjazdach do ramp magazynowych, na podjazdach i we wjazdach na parking oraz na drodze przeciwpożarowej;
• przykrywania pojazdów pokrowcami;
• pozostawiania biletów parkingowych w pojazdach.
6. W przypadku parkowania Użytkownika Parkingu w miejscach do tego nieprzeznaczonych, a w szczególności na drogach pożarowych, ciągach komunikacyjnych, chodnikach oraz w przypadku blokowania innych prawidłowo zaparkowanych pojazdów lub naruszenia warunków Regulaminu, Zarządca Parkingu jest uprawniony do żądania niezwłocznego opuszczenia terenu Parkingu, przestawienia pojazdu na koszt Użytkownika Parkingu lub do wezwania Straży Miejskiej lub Policji celem odholowania pojazdu poza teren Parkingu.
7. Użytkownik Parkingu zobowiązany jest do:
• wyłączenia zapłonu, świateł oraz radia pojazdu i zamknięcia drzwi i okien pojazdu przed jego opuszczeniem;
• wjeżdżania na teren Parkingu za pomocą biletu parkingowego lub korzystając z naklejki abonamentowej;
• uiszczenia opłaty parkingowej przed powrotem do pojazdu i opuszczeniem terenu Parkingu,
• opuszczenia Parkingu w ciągu 10 minut od momentu uiszczenia opłaty parkingowej, pod rygorem konieczności zapłaty za kolejny okres korzystania z Parkingu;
• informowania Zarządcy Parkingu o dostrzeżonych uszkodzeniach bądź kradzieży pojazdów, ich wyposażenia lub przedmiotów znajdujących się w samochodach przed opuszczeniem Parkingu;
• w przypadku wystąpienia szkody w mieniu WCWI lub Zarządcy Parkingu do okazania dokumentu tożsamości oraz aktualnej polisy ubezpieczeniowej;
• w przypadku wystąpienia pożaru i/lub alarmu pożarowego pozostawienia samochodu na terenie Parkingu i udania się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego zgodnie z oznakowaniem.
8. Zarządca Parkingu ma prawo:
• egzekwować przestrzeganie przez Użytkowników Parkingu obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu;
• wydawać Użytkownikom Parkingu instrukcje dotyczące parkowania na terenie Parkingu, zgodnie z niniejszym Regulaminem;
• odmówić wpuszczenia na teren Parkingu pojazdów, z których wycieka paliwo lub inne płyny niebezpieczne dla środowiska, a także pojazdów, których wysokość do szczytu anteny przekracza 2 (dwa) metry;
• uzależnić wpuszczenie na teren Parkingu pojazdów niesprawnych i/lub z widocznymi uszkodzeniami zewnętrznymi od sporządzenia i podpisania przez Użytkownika Parkingu protokołu dokumentującego stan pojazdu;
• w przypadku szkody zażądać od Użytkownika Parkingu okazania dokumentu tożsamości oraz aktualnej polisy ubezpieczeniowej;
• obciążać Użytkowników Parkingu opłatami parkingowymi w wysokości określonej w Cenniku;
• niezależnie od opłat przewidzianych w Cenniku, Zarządca może nakleić na pojazd naklejkę informującą o popełnionym naruszeniu regulaminu. Przed wyjazdem z Parkingu Użytkownik Parkingu zobowiązany jest do usunięcia naklejki we własnym zakresie.
9. W przypadku korzystania przez Użytkownika Parkingu z Parkingu w sposób niezgodny z Regulaminem, Użytkownik Parkingu zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 200,00 PLN, natomiast w przypadku wyjazdu bez uiszczenia opłaty parkingowej oraz w przypadku sforsowania barier – szlabanów, Użytkownik Parkingu zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 500 PLN oraz do pokrycia wszelkich kosztów związanych z naprawą wyrządzonej szkody.
10. Zarządca Parkingu jest upoważniony do żądania natychmiastowego opuszczenia terenu Parkingu przez Użytkowników Parkingu stwarzających zagrożenie na Parkingu.
11. Wjeżdżając na teren Parkingu Użytkownik Parkingu jest zobowiązany do:
• zatrzymania się przed zaporą przy dystrybutorze / czytniku biletów parkingowych,
• uruchomienia zapory poprzez pobranie biletu / wczytanie abonamentu (opcjonalnie zapora może się otworzyć automatycznie po zidentyfikowaniu numeru rejestracyjnego pojazdu abonamentowego),
• zapora przy wjeździe na Parking zamyka się natychmiast po każdym przejeżdżającym pojeździe. Jednoczesny przejazd dwóch pojazdów grozi uszkodzeniem samochodu i systemu automatycznej obsługi Parkingu.
12. Przed wyjazdem z Parkingu Użytkownik Parkingu jest zobowiązany do:
• uiszczenia opłaty parkingowej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
• zatrzymania się przed zaporą przy czytniku kart celem sczytania biletu parkingowego w czytniku (opcjonalnie zapora może się otworzyć automatycznie po zidentyfikowaniu numeru rejestracyjnego pojazdu abonamentowego).
IV ODPOWIEDZIALNOŚĆ WCWI I ZARZĄDCY PARKINGU

1. WCWI i Zarządca Parkingu ponoszą odpowiedzialność za pojazdy wjeżdżające na teren Parkingu jedynie w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
2. Zarządca Parkingu odpowiada za szkody wyrządzone przez jego pracowników z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Użytkownik Parkingu jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o zaistnieniu szkody, za którą odpowiedzialność ponosi WCWI lub Zarządca Parkingu, nie później niż przed wyjazdem z Parkingu.
4. Wszelkie uszkodzenia pojazdów podczas korzystania z Parkingu Użytkownik Parkingu jest zobowiązany natychmiast zgłaszać w Biurze Obsługi Parkingu.
5. WCWI oraz Zarządca Parkingu nie odpowiadają za szkody spowodowane przez innych Użytkowników Parkingu bądź osoby trzecie.
6. Zarządca Parkingu odpowiedzialny jest w szczególności za:
• zainstalowanie i utrzymanie znaków drogowych i innych oznakowań kierunkowych na terenie Parkingu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;
• organizację ruchu na terenie Parkingu;
• umieszczenie w widocznym miejscu Cennika i Regulaminu;
• prawidłowe wydawanie i odbiór biletów parkingowych i naklejek abonamentowych;
• pobieranie opłat parkingowych i wystawianie, na żądanie Użytkownika Parkingu, faktur VAT;
• zaopatrzenie swoich pracowników w widoczne identyfikatory z imieniem pracownika i nazwą Zarządcy Parkingu.
7. WCWI i Zarządca Parkingu nie ponoszą odpowiedzialności za:
• utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie Parkingu pojazdów oraz/lub ich wyposażenia;
• mienie pozostawione w pojazdach znajdujących się na terenie Parkingu;
• szkody spowodowane przez kierowców innych pojazdów;
• kradzież samochodów, ich wyposażenia lub zawartości;
• działania siły wyższej, takich jak pożar, powódź, strajki, rozruchy, zamachy terrorystyczne itp.;
• uszkodzeń pojazdów powstałych przed wjechaniem na teren Parkingu.
8. Reklamacje dotyczące świadczonych usług w zakresie niniejszego Regulaminu należy składać w formie pisemnej na adres Zarządcy Parkingu: eVend S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.

 

V ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW PARKINGU

1. Użytkownicy Parkingu ponoszą pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody spowodowane przez nich lub osoby im towarzyszące, ich pojazd lub powstałe w związku z korzystaniem z miejsca parkingowego innym Użytkownikom Parkingu lub osobom trzecim na terenie Parkingu.
2. Użytkownicy Parkingu ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone WCWI i Zarządcy Parkingu, w tym jakiekolwiek zniszczenie Parkingu, urządzeń lub innych elementów znajdujących się na terenie Parkingu.
3. Użytkownik Parkingu ponosi odpowiedzialność za zanieczyszczenie Parkingu. Użytkownik Parkingu zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Biuro Obsługi Parkingu o zanieczyszczeniu Parkingu, o którym mowa powyżej nie później niż przed wyjazdem z Parkingu.
VI PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

1. Na całym terenie parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h.
2. Użytkownik Parkingu zobowiązany jest do przestrzegania i wykonywania poleceń obsługi Parkingu oraz innych osób posiadających uprawnienia w tym zakresie, tj. Policji.
3. Na terenie Parkingu zabronione jest:
• palenie i używanie otwartego ognia,
• tankowanie i pozostawienie samochodu z pracującym silnikiem,
• parkowanie pojazdów z nieszczelnym wlewem paliwa,
• przebywanie osób nieupoważnionych,
• przebywanie w czasie przekraczającym ten, który jest konieczny do odstawienia lub wyprowadzenia samochodu z parkingu,
• spożywanie alkoholu i innych środków odurzających
• zachowanie lub działanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub zakłócające korzystanie z Parkingu.
4. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na teren Parkingu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz innych, jeżeli znajdujący się w nich niebezpieczny materiał nie jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz innych których posiadanie lub przechowywanie jest prawnie zabronione.
5. Na miejscach parkingowych i drogach wewnętrznych zabronione jest naprawianie, mycie, odkurzanie samochodów, wymiana wody chłodzącej, paliwa lub oleju, jak również zanieczyszczanie Parkingu.
6. Na terenie Parkingu i dróg wewnętrznych obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia działalności handlowej, reklamowej i promocyjnej bez pisemnej zgody WCWI lub Zarządcy Parkingu.
7. Na terenie Parkingu i dróg wewnętrznych obowiązuje bezwzględny zakaz organizowania zgromadzeń, wieców, imprez, zawodów sportowych bez pisemnej zgody WCWI lub Zarządcy Parkingu.
VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia 12.11.2016 r.
2. Zmiana Regulaminu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Podstawę prawną Regulaminu stanowi ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeks cywilny.

 

Załącznik nr 1 – Cennik

Parkowanie godzinowe

Każda rozpoczęta godzina parkowania                                                           6 PLN

Parkowanie dobowe                                                                              60 PLN

2 doby                                                                                                           120 PLN

3 doby                                                                                                           180 PLN

4 doby                                                                                                           200 PLN

5 dób                                                                                                             300 PLN

6 dób                                                                                                             300 PLN

7 dób                                                                                                             420 PLN

 

Bezpłatny czas przejazdu                                                                               10 minut

Czas od opłacenia do wyjazdu                                                                       15 minut

 

Opłata dodatkowa za parkowanie niezgodne z Regulaminem Parkingu          200 PLN

 

Abonamenty miesięczne:

Całodobowy                                                                                                   450 PLN

Dzienny                                                                                                          400 PLN

Całodobowy VIP (kondygnacja 0)                                                           600 PLN

Nocny                                                                                                            150 PLN

Oferta aktualna do wyczerpania puli

 

Abonamenty kwartalne:

Całodobowy                                                                                                   1.150 PLN

Dzienny                                                                                                          1.000 PLN

Nocny                                                                                                            300 PLN

Oferta aktualna do wyczerpania puli

Dla mieszkańców* – Plac Kolegiacki, Wszystkich Świętych, Za Bramką – nie korzystających z identyfikatora na parkowanie w tej strefie SPP

 

Abonamenty miesięczne:

Całodobowy                                                                                                   175 PLN

Dzienny                                                                                                          150 PLN

Nocny                                                                                                                75 PLN

 

Oferta aktualna do wyczerpania puli

 

 

Abonamenty kwartalne:

Całodobowy                                                                                                   475 PLN

Dzienny                                                                                                          400 PLN

Nocny                                                                                                            150 PLN

 

Oferta aktualna do wyczerpania puli

Abonament dzienny 7:00-17:00 (rezerwowane miejsce bez przypisanego numeru).

Abonament nocny 17:00-7:00 – (rezerwowane miejsce bez przypisanego numeru).

 

W ramach abonamentów nocnych, postój w weekendy i święta obowiązuje również w godzinach dziennych.

 

Parkowanie poza godzinami abonamentu – wg cennika godzinowego.

 

Parkowanie wyłącznie na kondygnacjach -1 i -2 oraz na kondygnacji 0 – VIP.

 

* Na podstawie adresu meldunku lub adresu rejestracji pojazdu.

 

Dla mieszkańców sektora 1. i sektora 4. (mapa w załączeniu) – nie korzystających z identyfikatora na parkowanie w tej strefie SPP – opłata za abonament nocny w cenie obniżonej o 20% – promocja nieograniczona czasowo. Skorzystanie z promocji możliwe każdego miesiąca do wyczerpania miesięcznej puli abonamentów promocyjnych.

 

sektory